برای تولید خودکار کد جاوا در رشنال رز به ترتیب مراحل زیر را انجام می دهیم:

۱- ایجاد کلاس مورد نظر و افزودن آن به کلاس دیاگرام

۲-انتخاب کلاس در دیاگرام کلاس

۳- انتخاب tools/java/project specification

۴-تعیین مسیر ذخیره سازی فایل جاوا پس از تولید کد در قسمت directories  در تب class path

۵-  در تب style قسمت number to use را برابر ۴ گذاشته و هر دو گزینه پایین باید تیک داشته باشد

۶- ok  را می زنیم

۷- انتخاب مسیر tools/java/generate java

۸-map را زده و فایل جاوای مورد نظرمون رو انتخاب می کنیم

۹- در صورت دیدن پیغام تولید موفقیت آمیز کد جا با مراجعه به مسیر tools/java/brows java source می توانیم کد جاوای تولید شده را ببینیم

البته قبلا بایدjre  تو سیستم تون نصب باشه